المنار (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمنار ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر المنار، تفسیر قرآن با بیان شیخ محمد عبده و املای سید محمد رشیدرضا
المنار فی علوم القرآن، تالیف دکتر محمد علی الحسن، استاد علوم قرآن و تفسیر در دانشکده شریعت دانشگاه عمان و نیز دانشکده عربی دانشگاه دبی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار