اماله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاماله در دو معنای کلی به کار رفته است:
اماله (فقه) به معنای وارد کردن دارو به روده بزرگ از راه مقعد ؛
اماله (تجوید) به معنای میل دادن صدای فتحه به کسره یا «الف» به «یا» ؛


جعبه ابزار