امامی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامامی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن خاتون امامی اصفهانی، از علما و مفسران قرآن در اصفهان
سیدمحمدباقر حسینی امامی اصفهانی، از هنرمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن احمد امامی اصفهانی، حکیم، ادیب، فاضل، زاهد، و از علمای شهر اصفهان
سیدمحمدباقر امامی دهکردی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر در اصفهان
سیدمحمدباقر بن کمال‌الدین امامی کرونی اصفهانی، عالم فاضل پارسا و شاعر ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدابوطالب امامی اصفهانی، از علمای اصفهان در عهد شاه تهماسب صفوی
سیدمحمدخلیل بن سیدمحمدحسین موسوی امامی اصفهانی، عالم فاضل مصحح و محقق کتب
سیدمحمدربیع بن سیداحمد عریضی حسینی امامی اصفهانی، از فضلاء گمنام اوایل قرن دوازدهم هجری اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار