امام (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه امام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

امام (پیشوا)، به معنی پیشوا، کاربرد در دو مفهوم عام به‌معنای حاکم و ولی مسلمانان (ولی فقیه)، امام جمعه و امام جماعت و در معنای خاص به معنای انبیا و جانشینان آنان
امام (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث از الفاظ مدح راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار