امان‌الله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامان‌الله ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

امان‌الله بنارسی، از علمای مشهور شبه قاره در سده دوازدهم
امان‌الله جهانبانی، از صاحب‌منصبان در دوران دودمان پهلوی
امان‌اللّه طریقی اصفهانی، از هنرمندان معاصر در اصفهان
امان‌اللّه بن ابدال گینکانی کوجانی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
امان‌اللّه‌بیگ نظیر زنگنه اصفهانی، از ادبا و شعرای ساکن در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار