امان‌اللّه‌بیگ نظیر زنگنه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامان‌اللّه‌بیگ نظیر زنگنه اصفهانی، از ادبا و شعرای ساکن در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

امان‌اللّه‌بیگ زنگنه متخلّص به «نظیر» شاعر ادیب، اصلاً از ایل زنگنه ساکن کرمانشاهان بوده، امّا در اصفهان زندگی می‌کرد، و شعر می‌سرود. علاوه بر آن از خطّاطان زبردست نیز بوده، و به واسطه کتابت امرار معاش می‌کرده، در سال ۱۲۰۶ق در اصفهان وفات یافت. این بیت از او است:

"برون نمی‌رود ار حرفی از میانه ما ••• چنان که غیر نداند، بیا به خانه ما."
[۱] محمود میرزا قاجار، تذکره سفینه المحمود، ج۱، ص۳۲۵.
[۲] رشحه اصفهانی‌، محمدباقر، تذکره منظوم رشحه، ص۷۱.
[۳] شیرازی، احمدبن ابوالحسن، حدیقه الشّعراء، ج۳، ص۱۰۹۱.
[۴] دنبلی، عبدالرزاق، تذکره نگارستان دارا، ص۲۶۹.
[۶] شیرازی، علی‌اکبر، تذکره دلگشا، ص۴۷۶-۴۷۷.
[۷] هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحاء، ج۶، ص۱۰۸۹.
[۸] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۳، ص۲۱۶.
[۱۰] تفضلی، آذر، فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، ص۱۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمود میرزا قاجار، تذکره سفینه المحمود، ج۱، ص۳۲۵.
۲. رشحه اصفهانی‌، محمدباقر، تذکره منظوم رشحه، ص۷۱.
۳. شیرازی، احمدبن ابوالحسن، حدیقه الشّعراء، ج۳، ص۱۰۹۱.
۴. دنبلی، عبدالرزاق، تذکره نگارستان دارا، ص۲۶۹.
۵. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانه الادب، ج۶، ص۲۱۶.    
۶. شیرازی، علی‌اکبر، تذکره دلگشا، ص۴۷۶-۴۷۷.
۷. هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحاء، ج۶، ص۱۰۸۹.
۸. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۳، ص۲۱۶.
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۹، ص۱۲۱۲.    
۱۰. تفضلی، آذر، فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، ص۱۰۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۶۰۸.    جعبه ابزار