امثال و حکم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامثال و حکم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

امثال و حکم (دهخدا)، اثر علی اکبر دهخدا، در موضوع ضرب المثل‌ها و حکمت‌های ادب فارسی

امثال و حکم (سخنان پندآمیز)، سخنان پندآمیز و عبرت‌انگیز رایج در میان مردم
امثال و حکم (ادبی)، در اصطلاح خاص ادبی، نوع خاصی در فارسی معادل داستان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار