امر مطلق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامر مطلق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

امر مطلق (اصول)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم اصول فقه، به معنای امر به چیزی بدون مشروط بودن به چیز دیگر
امر مطلق (فلسفه اخلاق)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فلسفه اخلاق، یکی از واژگان کلیدی در تفکر اخلاقی کانت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار