امر مولوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامر مولوی طلب حقیقی چیزی به منظور درک مصلحت آن است.


تعریف

[ویرایش]

امر مولوی مقابل امر ارشادی بوده و به امری گفته می‌شود که به انگیزه بعث و برانگیختن مکلف به انجام مامور به در خارج صادر می‌شود؛ به بیان دیگر، امر مولوی عبارت است از طلب حقیقی چیزی از مکلف، به منظور رسیدن به مصلحت موجود در آن، به گونه‌ای که به امتثال آن پاداش ، و به مخالفت آن، کیفر داده می‌شود، مثل: امر به اقامه نماز و گرفتن روزه و...
[۲] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۱، ص۳۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۴.    
۲. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۱، ص۳۷۳.
۳. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۲۷۲.    
۴. بحرانی، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ج۱، ص۳۳۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۶۰، برگرفته از مقاله «امر مولوی».    

رده‌های این صفحه : اوامر
جعبه ابزار