ام الصفا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاُم الصفا از نام‌های مکه است.


وجه تسمیه به اُم الصفا

[ویرایش]

چون برای کسانی که با خلوص فریضه حج می‌کنند، گشایش خاطر و صفا حاصل می‌شود.
[۱] فصل‌نامه میقات حج، ش۲۱، ص۱۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصل‌نامه میقات حج، ش۲۱، ص۱۲۳.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۲۴.


جعبه ابزار