ام صح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاُمّ صُحّ یکی از نام‌های مکه است.
[۱] فصل‌نامه میقات حج، ش۴، ص۱۳۳.
[۲] فصل‌نامه میقات حج، ش۴، ص۱۴۵.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصل‌نامه میقات حج، ش۴، ص۱۳۳.
۲. فصل‌نامه میقات حج، ش۴، ص۱۴۵.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۳۵.


جعبه ابزار