ام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ام (کعبه)، به ضم الف، از اسامی کعبه
ام (مادر)، به ضم الف، در زبان عربی به معنای مادر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار