انسان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانسان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن


سوره انسان، هفتاد و ششمین سوره قرآن کریم

کاربردهای دیگر


انسان (بشر)، موجود دوپا و دارای عقل و اراده و تکلیف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار