انعقاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسته شدن، مقابل انحلال را انعقاد می‌گویند که مراد از انعقاد به لحاظ متعلّق آن (عقد، عبادت و نطفه) مختلف است و در بیشتر بابها، اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام به کار رفته است.


عبادات

[ویرایش]

انعقاد عمل در عبادات، مانند نماز، روزه و حج، به دخول در آن عمل با نیت و قصد قربت، همراه دیگر شرایط آن، محقّق می‏شود.
نماز جماعت با امام جامع شرایط و حضور یک مأمومو نماز جمعه با پنج یا هفت نفر ـ بنابر اختلاف در مسئله ـ که یکی از آنان امام است،منعقد می‏گردد.

عقود و ایقاعات

[ویرایش]

انعقاد عقود با ایجاب و قبول لفظی یا فعلی و انعقاد ایقاعات با انشاء لفظی، همراه با سایر شرایط در هر دو مورد است.

قضاوت

[ویرایش]

مقام قضاوت برای قاضی با تحقّق شرایط آن، مانند ایمان، عدالت، بلوغ و نصب منعقدمی‏شود.

انعقاد نطفه

[ویرایش]

اگر پدر و مادر کودک یا یکی از آن دو هنگام انعقاد نطفه، یعنی زمان آبستن شدن مادر مسلمان باشند، احکام اسلام بر کودک بار می‏شود


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۹، ص۱۵۵.    
۲. جواهر الکلام ج۱۳، ص۱۵۰.    
۳. جواهر الکلام ج۱۱، ص۱۹۸.    
۴. جواهر الکلام ج۴۰، ص۱۲-۱۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۳۷۲.    


جعبه ابزار