انواری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانواری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم انواری دستگردی اصفهانی، از اطبّاء معاصر و مورد احترام قاطبه اهالی اصفهان و معروف به حذاقت و استادی
محمدباقر محیی‌الدین انواری، از نمایندگان امام خمینی (رحمةالله‌) در حج ۱۳۹۹ق./ ۱۳۵۸ش


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار