اکبر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاکبر اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اکبر بردبار اصفهانی، از دانشمندان معاصر و از متخصّصان رشته بی‌هوشی در اصفهان
اکبر ترابیان اصفهانی، از شعرای اصفهان
اکبر جوادی اصفهانی، از علما و فضلای معاصر اصفهان
اکبرخان تارزن اصفهانی، از موسیقی‌دانان اصفهان در قرن چهارده هجری
اکبر بروجنی اصفهانی، از شعرای معاصر و ساکن اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار