بابا رضی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا رضی، از دراویش معاصر شاه سلیمان صفوی در اصفهان بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بابا رضی، از دراویش معاصر شاه سلیمان صفوی بوده و پس از فوت برادرش بابا صفی، منصب بابایی تکیه حیدر در چهارباغ اصفهان را به او دادند.

منبع

[ویرایش]
مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۲.    


جعبه ابزار