بابا علی‌خان گورتانی رویدشتی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرویش بابا علی‌خان قورتانی رویدشتی، عارف سالک در قرن یازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

درویش بابا علی‌خان قورتانی رویدشتی، عارف سالک در قرن یازدهم هجری. در قریه «قورتان» (گورتان) رویدشت اصفهان ساکن بوده و به عبادت و ریاضت روزگار می‌گذرانیده و سرانجام در سال ۱۰۶۸ق وفات یافته و در قبرستان بلال واقع در آن قریه جنب مزار بابا ابوالمعالی مدفون شد.
[۱] شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲، ص۲۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شاملو، ولی‌قلی ‌بن‌ داودقلی، قصص الخاقانی، ج۲، ص۲۰۰.


منبع

[ویرایش]
مصلح‌الدین مهدوی، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۹.    


جعبه ابزار