بابا علی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابا علی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بابا علی رودباری، بابا شیخ علی رودباری از عرفای اصفهان
بابا علی گورتانی، درویش بابا علی‌خان قورتانی رویدشتی، عارف سالک در قرن یازدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار