بابری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابری ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

مسجد بابری، مسجدی در شهر آجودهیا (آیودهیا) در ایالت اوتارْپرادِش هند، ویران شده به دست هندوهای افراطی
قبیله بابری، بابُری (یا بابُر، بابَر، مفرد بابُریَ)، از قبایل پشتو


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار