باب الصدقات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباب الصدقات یکی از پنج دروازه حصار خارجی شهر مدینه است.


علت ساخت باب الصدقات

[ویرایش]

در گذشته برای تامین امنیت شهر مدینه دو حصار داخلی و خارجی با دروازه‌های متعدد ساخته بودند.

موقعیت جغرافیایی بای الصدقات

[ویرایش]

باب الصدقات در شرق شهر مدینه قرار داشت.

منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۶۳.


جعبه ابزار