باحثة‌البادیة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباحِثَة البادیة، نام مستعار مَلَک حِفنی ناصف (۱۳۰۴ـ۱۳۳۷/۱۸۸۶ـ ۱۹۱۸)، دختر حِفنی ناصف می‌باشد.


پیشینه باحثة البادیة

[ویرایش]

وی از پیروان محمد عبده و پیشگام تبلیغ حقوق زنان در مصر، و یکی از نخستین بانوان مصری بود که در ۱۳۲۱/۱۹۰۳، گواهینامه آموزگاری ابتدایی دریافت کرد و در مدرسه دخترانه دولتی معلم شد.

ادعای باحثة البادیة

[ویرایش]

ازدواجش با عبدالستار الباسل موجب شد که به فَیّوم برود و در آن‌جا شاهد زندگی زنان روستایی و چادرنشین باشد.
باازدواج مجدد شوهرش، او خود با مسئله چند همسری (مردان) روبرو شد.
تأثیر روشنفکرانه پدر، تربیت حرفه‌ای و تجربه ازدواجش، او را برآن داشت که در مقام نخستین بانوی مصری، علناً از آزادی زنان سخن بگوید.

اقدامات باحثة البادیة در راستای ادعایش

[ویرایش]

در همین موضوع در الجریدة و مجلات زنان، نظیر الجنس اللطیف، مقالاتی نوشت و برای زنان تشکیلاتی به نام «اتحاد النساء التهذیبی» بنیان نهاد. در ۱۳۲۹/۱۹۱۱، در کنگره مصر در هلیوپولیس، سخنرانی کرد و برای بهبود وضع زنان برنامه ای ده ماده ای ارائه داد.

ایدئولوژی باحثة البادیة

[ویرایش]

افکار او درباره آزادی، بیقین تحت تأثیر نوشته‌های قاسم امین بود؛ هرچند همواره هدف‌هایش ملایم‌تر و پایبندی او به هنجارهای اسلامی، محکم بود. از حجاب دفاع می‌کرد، اما با چند همسری مردان سخت مخالف بود.

راههای تعلیم زنان توسط باحثة البادیة

[ویرایش]

باحثه برای تعلیم و تربیت مناسب زنان، از راه آشنا ساختن آنان با موضوعاتی نظیر بهداشت، اقتصاد خانواده، پرورش کودکان، کمکهای اولیه و غیره و به عبارت دیگر، تعلیم و تربیت آماده کننده زن برای مادری و اداره خانواده اهمیت بسیاری قایل بود.

زنان مرفه از نظر باحثة البادیة

[ویرایش]

او در این امر، بویژه زنان طبقه مرفه را طرف سخن خود قرار می‌داد و نادانی و تن آسایی آنان را در کنج خانه علت بزرگ ضعف اجتماعی‌شان می‌دانست. او شیوه زندگی آنان را، با دید گاهی احساساتی، با زندگی فعال زن روستایی و چادرنشین مقایسه می‌کرد.
هرچند مبلّغ امکان تحصیلات عالی برای زنان بود، زندگی حرفه‌ای مستقلی برای آنان در نظر نداشت و با هر پیشنهادی برای شرکت آنان در زندگی عمومی و سیاست مخالفت می‌کرد.

برابری زنان و مردان از دیدگاه باحثة البادیة

[ویرایش]

در جریان گرایش عمومی نهضت آزادی زنان در آن هنگام، او برابری اجتماعی و قانونی زنان و مردان را به عنوان یک اصل نپذیرفت.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) باحثة البادیه، النسائیات، قاهره ۱۳۲۸/۱۹۱۰.
(۲) رَوحیّه قلینی، شاعرات عربیات، قاهره ۱۹۶۴، ص ۳۷ـ۵۷.
(۳) عمر رضا کحاله، اعلام النساء فی عالمی العرب والاسلام، دمشق ۱۹۵۹، ج ۵، ص ۷۴ـ۱۰۱.
(۴) مجدالدین ناصف، ویرایشگر، آثار باحثة البادیه، قاهره ۱۹۶۲؛


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «باحثة البادیة»، شماره۸۸.    


رده‌های این صفحه : تراجم
جعبه ابزار