باختر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه باختر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:
• ‌روزنامه باختر، نشریه‌ای که از ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۰ ش، در اصفهان و از ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۵ ش، در تهران انتشار می‌یافت.
مجله باختر، ماهنامه فرهنگی و اجتماعی که از آذر ۱۳۱۲ تا مهر ۱۳۱۴ در اصفهان منتشر می‌شد.
• ‌روزنامه باختر امروز‌، روزنامه عصر تهران که از ۸ مرداد ۱۳۲۸ ش در تهران منتشر می‌شد.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار