باخرزی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباخرزی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سعید بن مطهر باخرزی، عارف قرن ششم و هفتم و سیزدهم و از مشایخ بزرگ طریقه کُبْرویه
علی بن حسن باخرزی، شاعر و ادیب عربی نویس ایرانی قرن پنجم
ابوالمفاخر باخرزی، از مشایخ‌ عارفان‌ کبرویه‌، و نواده شیخ‌ ابوالمعالی‌ باخرزی‌
یحیی باخرزی، ابوالمفاخر یحیی بن احمد باخرزی، از مشایخ و عارفان کبرویه و نواده شیخ ابوالمعالی باخرزی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار