باد شنی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهمیشه قبل از آمدن عذاب برای قومی توسط پیامبر انذار می‌شدند، و در صورت سرپیچی تکذیب پیامبر خود گرفتار عذاب الهی می‌شدند. قوم لوط هم در پی تکذیب پیامبر خود با تند بادهای شنی کیفر شدند.


کیفر با باد شنی

[ویرایش]


← کیفر با تند باد


قوم لوط با تند بادهای شنی کیفر شدند:
و لوطا اذ قال لقومه... «و لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت: «شما عمل بسیار زشتی انجام می‌ دهید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است!» فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا... «ما هر یک از آنان را به گناهانشان گرفتیم، بر بعضی از آنها طوفانی از سنگریزه فرستادیم، و بعضی از آنان را صیحه آسمانی فروگرفت، و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم، و بعضی را غرق کردیم خداوند هرگز به آنها ستم نکرد، ولی آنها خودشان بر خود ستم می‌ کردند» («حاصب» به باد شدیدی که با خود خاک و سنگریزه حمل کند، گفته می‌شود.)
کذبت قوم لوط بالنذر• انا ارسلنا علیهم حاصبا الا ءال لوط نجینـهم بسحر. «قوم لوط انذارها (ی پی در پی پیامبرشان) را تکذیب کردند ما بر آنها تندبادی که ریگها را به حرکت درمی آورد فرستادیم (و همه را هلاک کردیم)، جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم!»

← انذار به گرفتاری بادها


ناسپاسان نعمتهای الهی به گرفتار شدنشان به بادهای شنی انذار می‌شدند:
... وکان الانسـن کفورا• افامنتم ان... یرسل علیکم حاصبا ثم لاتجدوا لکم وکیلا. «و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد، جز او، تمام کسانی را که (برای حل مشکلات خود) می‌ خوانید، فراموش می‌ کنید اما هنگامی که شما را به خشکی نجات دهد، روی می‌ گردانید و انسان، بسیار ناسپاس است! آیا از این ایمن هستید که در خشکی (با یک زلزله شدید) شما را در زمین فرو ببرد، یا طوفانی از سنگریزه بر شما بفرستد (و در آن مدفونتان کند)، سپس حافظ (و یاوری) برای خود نیابید؟»
‌ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. «یا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان می‌ دانید که تندبادی پر از سنگریزه بر شما فرستد؟! و بزودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۳۲۰، «حصب».    
۲. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۸.    
۳. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۴۰.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۶، ص۱۸۸.    
۵. قمر/سوره۵۴، آیه۳۳ -۳۴.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۱۳۳.    
۷. اسراء/سوره۱۷، آیه۶۷ -۶۸.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۹۱.    
۹. ملک/سوره۶۷، آیه۱۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۰، برگرفته از مقاله «باد شنی».    


رده‌های این صفحه : باد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار