باد عذاب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از ابزارهای عذاب، بادها هستند. در این مقاله آیات مرتبطبا عذاب با باد معرفی می‌شوند.


باد صرصر

[ویرایش]

خداوند، كيفردهنده قوم عاد به وسيله باد صرصر براى چشاندن عذاب ذلّت به آنها:
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيّام نّحسات لّنذيقهم عذاب الخزى فى الحيوة الدّنيا .... «صرصر» در لغت به معناى صداى شديد و بنا به قولى به معناى سردى است.

← مدت زمان عذاب


نابودى و هلاكت قوم عاد، با فرستادن باد صرصر به مدت هفت روز و هشت شب:
وأمّا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية• سخّرها عليهم سبع ليال وثمنية أيّام حسوما فترى القوم فيها صرعى‌ كأنّهم أعجاز نخل خاوية.

← چگونگی عذاب


کیفر ديدن قوم عاد به وسيله باد صرصر و از جا كنده شدن آنها:
كذّبت عاد فكيف كان عذابى ونذر• إنّا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نحس مّستمرّ• تنزع النّاس كأنّهم أعجاز نخل مّنقعر.

باد داغ

[ویرایش]

كيفر شدن جهنّمیان با باد داغ:
فمنّ اللّه علينا ووقينا عذاب السّموم.

باد عقیم

[ویرایش]

عذاب شدن قوم عاد با باد عقیم:
وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الرّيح العقيم‌• ما تذر من شى‌ء أتت عليه إلّاجعلته كالرّميم. «الرّيح العقيم» مى‌تواند به معناى فاعل، يعنى بادى كه هيچ ابر و درختى را باردار نمى‌كند و نيز مى‌تواند به معناى مفعول، يعنى بادى كه هيچ اثر خيرى را نمى‌پذيرد، باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۶.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۱۱.    
۳. حاقه/سوره۶۹، آیه۶.    
۴. حاقه/سوره۶۹، آیه۷.    
۵. قمر/سوره۵۴، آیات۱۸- ۲۰.    
۶. طور/سوره۵۲، آیه۲۷.    
۷. ذاریات/سوره۵۱، آیه۴۱.    
۸. ذاریات/سوره۵۱، آیه۴۲.    
۹. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۴۲، «عقم».    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۳، برگرفته از مقاله «کیفر با باد».    رده‌های این صفحه : باد | عذاب | موضوعات قرآنی

منابع اين صفحه : فرهنگ قرآن
جعبه ابزار