بازجویی (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبازجويى تحقیق از متّهم است و از آن به مناسبت در باب اقرار سخن رفته است.


تهدید و کتک زدن متهم

[ویرایش]

تهدید و کتک زدن متّهم يا تنگ گرفتن بر او هنگام بازجويى جایز نيست.

اجبار در اقرار

[ویرایش]

اگر شخص در بازجويى مجبور به اقرار شود، اقرار او از نظر شرع اعتبار ندارد؛ بنابراين اگر بر اثر تهديد، به چيزى اقرار كند كه موجب حد مى‌شود، مانند زنا يا سرقت، حد بر او جارى نمى‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ارشاد السائل، ص۱۷۸.    
۲. ارشاد السائل، ص۱۸۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۴.    


جعبه ابزار