بازل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبزل بازل‌ شتر وارد شده در نه سالگى هست و از این عنوان در باب دیات سخن رفته است.


اصطلاح بازل

[ویرایش]

براى شتر به اعتبار مراحل سنّی آن اسامى مختلف قرار داده شده است. بازل، آخرین نامى است که براى آن تعیین شده و به شترى اطلاق مى‌گردد که وارد سال نهم شده باشد. به شتران پس از نه سالگى نیز بازل گفته مى‌شود، امّا با قید سال مربوط، مثلا به شترى که وارد ده سالگى شده باشد «بازل عام» و به آن‌که دهمین سالش تمام شده «بازل عامین» گفته مى‌شود.

دیه قتل

[ویرایش]


مقدار دیه قتل عمد

[ویرایش]

دیه قتل عمد- در صورت گزینش شتر براى پرداخت- صد شتر مسن است که برخى آن را بین پنج سال تمام (ثنیّه) تا نه سال تمام (بازل عام) تعریف کرده‌اند.

مقدار دیه شبه عمد

[ویرایش]

به نظر برخى در دیه قتل شبه عمد چهل عدد از صد شتر باید شتر بارداری باشد که سنّ آن بین پنج سال تمام تا نه سال تمام است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۵.    
۲. عاملی جبعی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۷۶.    
۳. عاملی جبعی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۷۹.    
۴. روحانی، محمدصادق، فقه الصادق علیه‌السلام، ج۲۶، ص۱۸۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۴.    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار