باز (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباز ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

باز (پرنده شکاری)، پرنده شکاری معروف، بحث شده در باب‌هاى تجارت، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه
باز در عرفان، باز نماد بخت و استفاده شده در اصطلاحات عرفانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار