باستان شناسی قصص قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباستان شناسی قصص قرآن، بازیابی و بازشناسی اقوام و اشخاص مذکور در قرآن است.


تعاریف مختلف

[ویرایش]

برای باستان شناسی تعاریف مختلفی ذکر شده است؛ از جمله، آن را اطلاعی دانسته‌اند که با توسل به روش‌های معقول و منطقی، گذشته انسان را بازجویی، بازیابی، بازسازی و بازشناسی می‌کند. برخی باستان شناسی قرآن را موضوعی شایسته پژوهش دانسته‌اند ولی در آن زمینه، کار چندانی صورت نگرفته است.

بازشناسی اقوام قصص قرآن

[ویرایش]

بر اساس تعریفی که از باستان شناسی ذکر شد می‌توان باستان شناسی قرآن را دانش مربوط به بازیابی و بازشناسی اقوام و شخصیت‌های مذکور در قصص قرآن دانست.
[۱] جمعی از محققان، مجله بینات، ج۱، ص۱۶۲.
[۲] جمعی از محققان، مجله بینات، ج۳، ص۱۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جمعی از محققان، مجله بینات، ج۱، ص۱۶۲.
۲. جمعی از محققان، مجله بینات، ج۳، ص۱۵۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «باستان شناسی قصص قرآن».    جعبه ابزار