باطرقانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباطرقانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن قاسم باطرقانی شیبانی اصفهانی، ابراهیم بن قاسم باطرقانی شیبانی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
ابوبکر احمد بن‌ فضل‌ باطرقانی اصفهانی، باطِرْقانی‌، ابوبکر احمد بن‌ فضل‌ بن‌ محمد (۳۷۲-۴۶۰ق‌/۹۸۲- ۱۰۶۸م‌)، مقری‌ و محدث‌ اهل‌ اصفهان‌
ابوبکر عبدالواحد بن احمد باطرقانی اصفهانی، ابوبکر عبدالواحد بن احمدبن محمّد باطرقانی از قرّاء و امام جامع گورگیرِ اصفهان
احمد بن محمد باطرقانی اصفهانی، احمد بن محمد باطرقانی اصفهانی، از استادان علم قرائت در قرن چهارم و پنجم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار