باغاتی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباغاتی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدباقر بن محمدجعفر باغاتی اصفهانی، خطاط اواخر دوره صفویه در اصفهان
محمدباقر بن محمدمؤمن باغاتی اصفهانی، نسخ‌نویس و کاتب قرن سیزدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار