باقر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباقر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آقاباقر سعدالسلطنه اصفهانی، از رجال سیاسی و اداری عهد قاجاریه و از نیکوکاران و خیّرین اصفهان
استاد باقر اصفهانی، از معماران چیره‌دست عصر زندیه در اصفهان
باقر کیانی فلاورجانی اصفهانی، فاضل ارجمند و ادیب فرزانه در اصفهان
باقر حمیدی اصفهانی، شاعر ادیب و عارف اصفهانی
باقر بن محمدکاظم اصفهانی، از خطاطان و نویسندگان کتب در اصفهان
باقر بن محمدکاظم الماسی اصفهانی، از خوشنویسان قرن سیزدهم هجری در اصفهان
آقا باقر خوراسکانی اصفهانی، معروف به «باقرخان» یکی از حاکمان اصفهان
باقر بن محمدعلی جابری اصفهانی، از اعیان و اشراف اصفهان و دارای موقوفات متعدد در اصفهان
باقرخان بن محمد عراقی اصفهانی، از چهره‌های آزادی‌خواه و مبارز عصر مشروطیت و پس از آن
باقر خاص بن مرتضی آشوری اصفهانی، شاعر ادیب قرن سیزده و چهارده هجری در اصفهان
سیدباقر بن هاشم رشتیان اصفهانی، هنرمند نقّاش در اصفهان
باقر برهمن اصفهانی، شاعر ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان
باقر بنا اصفهانی، از خوشنویسان گمنام عهد صفویه در اصفهان
میرزاباقر تبریزی اصفهانی، معروف به «ایبک» شاعر ادیب فاضل در اصفهان
باقر سخائی اصفهانی، از شعرای اصفهان
باقر قاضی‌زاده تبریزی اصفهانی، معروف به «قاضی‌زاده عباس‌آباد» عالم فاضل و ادیب شاعر، از دانشوران اواخر عهد صفویه در اصفهان
آقاباقر نقاش اصفهانی، محمدباقر اصفهانی معروف به «آقا باقر نقاش»، از نقاشان و قلمدان سازان هنرمند عصر زندیه و قاجاریه در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار