باقر بن محمدکاظم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباقر بن محمدکاظم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

باقر بن محمدکاظم الماسی اصفهانی، از خوشنویسان قرن سیزدهم هجری در اصفهان
باقر بن محمدکاظم اصفهانی (خطاط)، از خطاطان و نویسندگان کتب در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار