باقی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه باقی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

الباقی، از اسمای خداوند
بقایا، در متون کهن و متأخر به معنای بدهی مالیاتی مردم

محمود عبدالباقی، یکی از شعرای ترک
نظام‌الدین عبدالباقی، از بزرگان خاندان نعمت اللّهی و وزیر شاه اسماعیل صفوی
باقی بالله، از مشایخ بزرگ نقشبندیه و از مروّجان این طریقه در هندوستان
• ‌میرعبدالباقی تبریزی، ملقب به «دانشمند»، شاعر صوفی مشرب و خوشنویس آذربایجانی (متوفی ۱۰۳۹)رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار