بالش (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بالش ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بالش (زیرسری)، همان زیرسری
• ‌بالش (مکان)، نام مکان‌هایی واقع در کرانه منطقه ریف و نقاط مختلف شبه جزیره ایبری
• ‌بالش (واحدپول)، واحد پولِ مغول در قرن هشتم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار