بامخرمه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبامخرمه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

طایفه بامخرمه، بامَخْرَمه‌، یا ابومخرمه‌، طایفه‌ای از فقها و صوفیه شافعی حمیری، اهل ‌دانش‌ برخاسته‌ از حضرموت‌ یمن‌ (به‌ ویژه‌ عدن‌) در سده‌های‌ ۹ و ۱۰ق‌/۱۵ و ۱۶م‌

طیب بن عبدالله بامخرمه، از افراد مشهور خاندان بامخرمه، ادیب‌، فقیه‌ و تاریخ‌نگار
عبدالله ‌بن‌ احمد بامخرمه، از افراد مشهور خاندان بامخرمه، فقیه‌ و ادیب‌
عبدالله بن عمر بامخرمه، فقیه‌ و هیأت‌شناس‌ و از افراد مشهور خاندان بامخرمه
عمر بن عبدالله بامخرمه، از افراد مشهور خاندان بامخرمه، فقیه‌، صوفی‌ و شاعر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار