باوندیان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباوندیان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان باوندیان، خاندانی ایرانی از امیران طبرستان
باوندیان دوره نخست، دوره اول (دوره ملک‌الجبال)
باوندیان دوره دوم، دوره دوم (دوره اسپهبدیه)
باوندیان دوره سوم، دوره سوم خاندان باوندیان یا دوره کینه‌خواریه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار