بایسنغر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبایسنغر ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بایسنغر میرزا، از سلاطین آق قوینلو
بایسنغر پسر سلطان محمود، دومین پسر سلطان محمود سمرقندی و نواده سلطان ابوسعید
بابر بن بایسنغر، کوچکترین پسر بایسنغر، امیر کتابدوست و هنرپرور تیموری، و از نوادگان تیمور
سلطان بایسنغر بهادرخان، امیرزاده تیموری و سیاستمدار و حامیِ هنر و معماری و از خوشنویسان طراز اوّل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار