بایسنقر میرزا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبایسنقر میرزا ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بایسنقر میرزا (فرزند شاهرخ)، فرزند شاهرخ‌ پسر تیمور، امیرزاده‌ی نامور و هنرپرور گورکانی
بایسنقر میرزا (نواده تیمور گورکانی)، یکی‌ از نوادگان‌ تیمور گورکانی‌ و از امیران ‌ماوراءالنهر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار