بحرالعلوم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحرالعلوم ممکن است لقب برای اشخاص ذیل باشد:

آل بحرالعلوم، خاندانی از سادات حسنی از عالمان شیعی امامی، مشهور به علم و ادب از سده ۱۲ تا ۱۴ق/۱۸ تا ۲۰م در ایران و عراق

سیدمحمدمهدی بحرالعلوم، یکی از فقهای بزرگ شیعی و شاگرد بزرگ وحید بهبهانی
بحرالعلوم لکهنوی، متکلم بزرگ حنفی مذهبِ هند در قرن دوازدهم
سید بحرالعلوم، فقیه، محدث، حکیم، ادیب و سردودمان آل بحرالعلوم و رئیس حوزه علمیه نجف و مرجع شیعیان در روزگار خود
سید محمد بن‌ سیدمحمدتقی بحرالعلوم، از خاندان بحرالعلوم
سیدابراهیم بن سیدحسین بحرالعلوم، ادیب و شاعر نامی آل بحرالعلوم
سیدجعفر بن‌ سیدمحمدباقر بحرالعلوم، از خاندان بحرالعلوم
سیدحسن ‌بن ‌سیدابراهیم ‌بحرالعلوم، عالمی ادیب و شاعر
سیدحسین ‌بن‌ سیدمحمدرضا بحرالعلوم، از خاندان بحرالعلوم
سیّدمحمدرضا بن سیدمحمدمهدی بحرالعلوم، از عالمان و فقیهان خاندان بحرالعلوم تنها پسر بازمانده از بحرالعلوم
سیدعلی بن سیدمحمّدرضا بحرالعلوم، از عالمان و فقیهان آل بحرالعلوم
سیدعلی ‌بن ‌هادی ‌بحرالعلوم، از عالمان و فقیهان خاندان بحرالعلوم
سیدمحمّدتقی بن سیدحسن بحرالعلوم، از عالمان و فقیهان خاندان بحرالعلوم
سیدمحمدتقی ‌بن ‌سیدمحمدرضا بحرالعلوم، از عالمان و فقیهان خاندان بحرالعلوم
سیدمحمدعلی بن سیدعلی‌نقی بحرالعلوم، از عالمان و فقیهان خاندان بحرالعلوم
سیدمحمدمهدی ‌بن ‌سیدحسن بحرالعلوم، از عالمان و فقیهان خاندان بحرالعلوم
سیدمهدی ‌بن‌ سیدمحسن بحرالعلوم، از عالمان و فقیهان خاندان بحرالعلوم
سیدمحمّدصادق بن سیدحسن بحرالعلوم، ادیب، شاعر، محقق و کتاب‌شناس معروف شیعی
سیدنادر واعظی بحرالعلوم، از فضلا و ادبا و نویسندگان شیعه افغانستان در قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار