بدرالدین دهلوی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدرالدین دهلوی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بدرالدین اسحاق بخاری دهلوی، بدرالدین اسحاق بخاری دهلوی، از عرفای شبه قاره در قرن هفتم
بدرالدین غزنوی دهلوی، بدرالدین غزنوی دهلوی، از مشایخ طریقه چشتیه در قرن هفتم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار