بردعی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبردعی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوسعید بردعی، فقیه حنفی و متکلّم معتزلی قرن سوم
• ‌ابوبکر بردعی، فقیه اصولی، از خوارج قرن سوم و چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار