برغانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرغانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

آل برغانی، از خاندان‌های مشهور علمی و زعمای مذهبی قزوین و برغان و عتبات مقدسه، از ابتدای قرن یازدهم‌ تا پایان قرن سیزدهم

حسن بن علی‌نقی برغانی صالحی حائری، عالم شیعی مقیم حرمین و نویسنده بقیع الغرق
عبدالوهاب بن محمدصالح برغانی، از آل برغانی، از خاندان‌های مشهور علمی و زعمای مذهبی قزوین و برغان
حسن بن عبدالوهاب برغانی، از آل برغانی، از خاندان‌های مشهور علمی و زعمای مذهبی قزوین و برغان
محمدملائکة بن محمدتقی برغانی، از آل برغانی که از خاندان‌های مشهور علمی و زعمای مذهبی قزوین و برغان
محمدصالح بن محمدملائکه برغانی، از آل بزغانی، از عالمان شیعی مقیم مکه در قرن سیزدهم
محمدعلی بن محمدملائکه برغانی، از آل برغانی، از خاندان‌های مشهور علمی و زعمای مذهبی قزوین و برغان
محمدتقی بن محمدملائکه برغانی، معروف به شهید ثالث، از مشاهیر علمای مجاهد ایران در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار