برمکی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرمکی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان برمکیان، خاندانی دولتمرد و غالباً ادب پیشه در دوره اول عباسیان، بویژه در زمان هارون الرشید (حک :۱۷۰ـ۱۹۳)

عمر بن احمد برمکی، بَرْمَکی، ابوحفص عمربن احمدبن ابراهیم بن اسماعیل، محدّث و فقیه حنبلی قرن چهارم
احمد بن جعفر جحظه برمکی، جَحْظَه بَرمَکی، ابوالحسن احمدبن جعفر، ندیم، خنیاگر، شاعر و گزارشگر معتبر اخبار نغمه سرایان عصر نخست عباسی (۱۳۲ـ۲۳۰)
محمد بن اسماعیل برمکی، بَرْمَکی، ابوعبدالله (یا ابوجعفر) محمد بن اسماعیل بن احمد بن بشیر برمکی رازی، معروف به صاحب صومعه، محدث امامی قرن سوم
ابوالبرامکه خالد برمکی، یکی از شخصیت‌های خاندان برمکیان
احمد بن جعفر جحظه برمکی، ندیم، خنیاگر، شاعر و گزارشگر معتبر اخبار نغمه سرایان عصر نخست عباسی
احمد بن حجی امیر آل‌مری برمکی، یکی از شخصیت‌های خاندان برمکیان
عریب بنت جعفر برمکی، یکی از افراد خاندان برمکیان
عمر بن احمد برمکی، محدّث و فقیه حنبلی قرن چهارم
محمد بن اسماعیل برمکی، محدث امامی قرن سوم
محمد بن خالد برمکی، یکی از افراد خاندان برمکیان
موسی بن یحیی برمکی، یکی از افراد خاندان برمکیان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار