برهان‌الدین عبدالعزیز بن عمر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرهان‌الدین عبدالعزیز بن عمر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

برهان‌الدین صدرجهان صدرالصدور عبدالعزیز بن‌ عمر، فقیه و پیشوای دینی و سیاسی و از شخصیت‌های خاندان آل برهان
برهان‌الدین صدرکبیر امام عبدالعزیز بن‌ عمر، نخستین فرد شناخته شده از خاندان آل برهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار