برهان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه برهان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

معانی


برهان (واژه)، حجت قاطع و آشكار
برهان (قرآن)، یکی از اوصاف قرآن
برهان (کلمات قرآن)، دلیل قطعی و همواره صادق
برهان (منطق)، مهارتی (صناعتی) در استدلال

کتاب‌ها


البرهان فی علوم‌القرآن، نخستین کتاب مستقل درباره علوم قرآنی، تألیف بدرالدین محمد بن بهادر زرکشی (۷۴۵ـ۷۹۴)
البرهان فی تفسیر القرآن، تألیف سیدهاشم بحرانی از تفاسیر روایی مربوط به قرن یازدهم
البرهان علی وجود صاحب‌الزمان، اثر سیدمحسن امین حسینی عاملی (۱۲۸۲- ۱۳۷۱ ق)
البرهان فی تشابه‌القرآن‌، نوشته محمود بن حمزة بن نصر الکرمانی بوده، پیرامون مساله الفاظ متشابه در قرآن
البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان، تألیف متقی هندی (م ۹۷۵ ق)، از کتاب‌های اهل سنت در مهدویترده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار