برهمن (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرهمن ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

چندربهان برهمن لاهوری، بَرَهْمَنِ لاهوری، شاعر و نویسنده فارسی گوی شبه قاره در قرن یازدهم، متخلص به برهمن
باقر برهمن اصفهانی، باقر برهمن، شاعر ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار