برکت آب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرکت به معنای زیاد شدن و رشد کردن است. برخی از آیات قرآن به آب و برکتی که خداوند در آن قرار داده است، اشاره دارد.


وجه برکت آب

[ویرایش]

آب، نعمتی با برکت و نازل شده از آسمان است. خداوند به وسیله آب باغ ها و دانه ها را می رویاند:
ونزلنا من السماء ماء مبـرکا فانبتنا به جنت وحب الحصید. «و از آسمان، آبی پربرکت نازل کردیم، و بوسیله آن باغ ها و دانه هایی را که درو می‌کند رویاندیم».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ق/سوره۵۰، آیه۹.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۲۳۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۱۵، برگرفته از مقاله «برکت آب».    


رده‌های این صفحه : آب | برکت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار