بر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

البر، از اسمای الهی
بر (نیکی)، به معنای احسان و نیکی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار